home page   about us   Activities   multimedia   forum   doctors links contactus   engilsh
            לחיפוש באתר לחצו חיפוש
        

תרשים זה מבליט את האפשרות החמישית (5) של טיפולים הורמונליים לשרירנים ואת הקשר שבין שרירנים לפוריות.

 

הקשר שבין רחם להריון אינו דורש הסבר רב, כפי שאין צורך להוסיף דברים על הקשר שבין אם ועובר. רבות מהמילים בהן נעשה שימוש לרחם וחלקיו, בשפות שונות, נגזרו מהמילה
אמא
 (Mother, Muter, באנגלית ובגרמנית) Myo   = שריר, ו-  Myo-metrium   הוא שריר הרחם, Endometrium  היא רירת הרחם, ו... מיומה Myoma- (כמו: "מיו-ממה" הוא גידול שרירני של הרחם, סמל האמהות). –ראו גם הסברים נוספים במילון המושגים של אתר זה.
לפיכך, ניתן להבין גם מדוע פגיעה בשלמות הרחם, או נוכחות גידול בו, עלולה לפגום בהליך הרביה, החל משלב ההפריה, השתרשות העובר ברחם, דרך מהלך ההיריון, וכלה בשלב הלידה.
מחקרים רבים פורסמו על הקשר שבין שרירנים לפוריות ועדיין קיימות שאלום פתוחות באשר לקשר זה. רוב המומחים מסכימים על קיומו של קשר ישיר בשרירנים הבולטים אל תוך חלל הרחם (שרירנים מס' 5 ויתכן גם מס' 3 בשרטוט). שרירנים אחרים במיקומים שונים עלולים להפריע להשתרשות העובר במידה וגורמים לדימומים חזקים או מסיבות מורכבות אחרות, ושרירנים רבים אינם מפריעים לכניסה להריון או למהלך הריון תקין.

בדיקות כגון אולטרה-סאונד, צילום רחם, לפרוסקופיה או היסטרוסקופיה עשויות לתת מענה חלקי לשאלה זו. תמונת צילום רחם זו עשויה להתאים לשרירן מס' 5 בשרטוט העליון (אך במיקום שונה בתוך חלל הרחם), או לממצא אחר אשר אינו שרירן כלל (כגון הדבקויות דפנות הרחם זו לזו).

 

בדיקות כגון היסטרוסקופיה עשויות לתת מענה נוסף הן על טיב הממצא והן על דרך הטיפול בו.

שרירנים כגון מס' 2, 2-3, 4 ודומיהם עלולים לפגוע בתהליך הכניסה להריון ע"י פגיעה מכנית וניתנים לאבחון וטיפול בלפרוסקויה (המודגמת אף היא בשרטוט זה).
לאור השכיחות הרבה של שרירני הרחם עולה פעמים רבות השאלה: האם להסיר שרירן עליו ידוע מזה זמן לפני הכניסה להריון?  המענה לשאלה זו אינו חד משמעי והינו פועל יוצא של מיקום השרירן, גודלו, קצב גדילתו, וכמובן גם גיל האישה.
שרירנים, טיפולים הורמונליים, והריון
:
מרבית ההריונות הינם הליך ספונטני אשר במהלכו מסתבר שהאישה מפתחת ברחמה לא רק עובר אלא גם שרירן. במקרים רבים אחרים, ובמיוחד בנשים הדוחות את תכניות הילודה לגיל מתקדם יותר מתעוררת שאלת הכניסה להריון תוך מידע קיים על המצאות שרירן/ים. במקרים כגון אלה השימוש בטיפולים הורמונליים משפרי פוריות עלול להחמיר את מצב השרירן/ים. שילוב זהב מחייב התייחסות מתאימה ע"י מומחה בתחום ומעקב רפואי צמוד, הן בהליך הכניסה להריון והן במהלך ההיריון.  
שרירנים והליך הלידה. לידה בנוכחות שרירנים מחייבת אף היא הערכות מתאימה מראש. במקרים רבים, נוכחות שרירנ/ים בשלב של לקראת לידה גוררת בעקבותיה מצג עובר שאינו תקין (בין אם מצג ראש או מצגים אחרים) המקשים על לידה טבעית.  מידע מוקדם על מיקום השרירן/ים וגודלו/ם עשוי להביא לתכנון נכון של מהלך הלידה ולמנוע התמודדות בלתי מתוכננת עם מצבי חירום.

  

מי-שר © Myoma.co.il  
החומר המצוי באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ואסור להעתקה ושיכפול לצורך שימוש מסחרי

 

 

  האתר נבנה ע"י