home page   about us   Activities   multimedia   forum   doctors links contactus   engilsh
           חיפוש באתר לחצו חיפוש

        

את שרירני הרחם נוהגים להגדיר על פי מיקומם ברחם, כאשר החלקים החשובים לצורך הגדרות אלה נחלקות כך:
א. קדמי או אחורי: קרי, נוטה לכוון חלקו הקדמי של גוף הרחם או לחלקו האחורי.
ב. עליון אמצעי או תחתון: חלקו העליון של הרחם נקרא גם אזור הפונדוס (משמעו המילולי קרקעית, אף כי נמצא
    כאן בחלקו העליון), אזור גוף הרחם, וחלקו התחתון הנוטה אל כוון צוואר הרחם.
ג. ימני או שמאלי, כפשוטו.

בנוסף, מתייחסים למיקום השרירן באופן יחסי לשכבות הרחם, וכאן מבחינים בשלוש שכבות עיקריות:
א.  דופן הרחם, הוא החלק העיקרי של שריר הרחם.
ב. המעטה הפנימי, היא רירית הרחם הנקראת גם מוקוזה (רירית), או אנדומטריום (אנדו= פנימי, ומטרה [ממ
    סגולה = metra] משמעותה בלטינית אמא, או mother  באנגלית) , קרי, הרירית המספקת את צורכי העובר
    בהיותו ברחם ובכך מממשת האם את מהות האמהות, הרי היא הבאת צאצאים לעולם.
ג. המעטה החיצון העוטף את שריר הרחם כלפי אברי הבטן האחרים, היא הנסיובית, או הסרוזה.
השרטוטים המצורפים כאן, והטבלאות לצידן, עשויים להבהיר מינוחים הקשורים למיקום שרירני הרחם.
לצורך הדוגמא: שרירן מס' 1 מצוי בצד הרחם, בתוך הדופן, ובלע"ז  Intramural=

מי-שר © Myoma.co.il  
החומר המצוי באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ואסור להעתקה ושיכפול לצורך שימוש מסחרי

 
 

  האתר נבנה ע"י